»CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRICS«
ČASOPIS UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA TUZLA,
KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA TUZLA
28. naučno-stručni sastanak pedijatara regiona sjeveroistočne BiH

»AKTUELNI PROBLEMI U PEDIJATRIJI«

Subota, 27. oktobar 2018. godine
Kongresna sala hotela »Tuzla« u Tuzli