Podsjećamo Vas da je rok za prijavu apstrakata 15. februar 2018 godine. Da biste prijavili rad, molimo Vas da apstrakt pošaljete na e-mail info@upubih.ba ili amelaselimovic2711@gmail.com, ili da se prijavite putem elektronskog formulara klikom ovdje.

Detaljna uputstva za slanje apstrakta

Abstrakt (Orginalan rad, Pregledni članak, Prikaz slučaja), napisan na engleskom jeziku i na jednom od tri slijedeća jezika: bosanski, hrvatski, srpski, treba biti jasno sruktuiran i sa maksimalno 300 riječi.

Naslov rada:Naslov rada treba da bude napisan velikim slovima (CAPS LOCK) u boldu

Uža naučna oblast:

Željena prezentaciona forma: Usmena prezentacija/Poster prezentacija

Autor rada: (Prezime i ime)

E-mail

Koautori :(Prezime i ime svih koautora)

Ustanova:(Pun naziv institucije i mjesto)

*Ukoliko su autori iz različitih institucija, navesti sve institucije, a brojem iza imena autora i istim brojem ispred naziva odgovarajuće institucije jasno naznačiti pripadnost svakog autora određenoj instituciji.

Tekst: Cilj, Metode, Rezlutati i Zaključci. Abstrakt ne treba sadržavati reference, tabele i grafikone. Naznačiti ključne riječi na kraju abstrakta koristeći US National Library of Medicine’s Medical Subjects Headings (MeSH) listu skraćenica. (stranica: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Koristi najmanje 3, a ne više od 6 ključnih riječi. Lista skraćenica korištenih u tekstu, uz adekvatno pojašnjenje, treba biti stavljena na kraju teksta. Obim teksta (ne računajući naslov, ime autora i naziv institucije) je do 300 riječi. Molimo Vas da ne unosite ilustracije i tabele u apstrakt.

 

NAPOMENA: Svaki učesnik kongresa može biti autor jednog rada i koautor još jednog rada. Autor rada je obavezan osigurati da su svi koautori upoznati sa sadržajem abstrakta.

Apstrakti se pišu kao Word Document. Bosanska ili hrvatska ili srpska i engleska verzija apstrakta treba da se nalaze u istom dokumentu (fajlu). Za pisanje bilo koje jezičke verzije apstrakata koristiti latinične karaktere fonta Cambria veličine 11 bez razmaka između redova i paragrafa.

Organizatori zadržavaju pravo da, u slučaju prekoračenja obima od zadatih 300 riječi, skrate tekst da bi obje verzije istog apstrakta zauzele maksimalno jednu stranicu u Zborniku apstrakata.

Svi prijavljeni abstrakti će biti pregledani od strane Odbora za naučni program kongresa. Abstrakti moraju biti prijavljeni do naznačenog roka. Abstrakti prijavljeni nakon naznačenog roka neće biti uzeti u razmatranje.

ROK ZA DOSTAVLJANJE APSTRAKTA

Apstrakte dostaviti najkasnije do 15. februara 2018. godine

Važno

U konačni naučni program će biti uvršteni samo prihvaćeni abstrakti od u potpunosti registrovanih predavača kao i onih koji su izvršili uplatu. Očekujemo da autor predavač prisustvuje kongresu i prezentuje svoju usmenu ili poster prezentaciju.

Posteri: Molimo da posteri budu izrađeni u dimezniji 80 cm širine i 160 cm visine.

U terminima predviđenim za razgledavanje postera autori su dužni boraviti uz poster.

 

Za sve dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,
Sekretarijat Kongresa